Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Neha rijschool algemene voorwaarden

Artikel 1:De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden
1.Je krijgt theorie-en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet
Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig
Instructeur certificaat.
2. Je krijgt les van dezelfde instructeur. Bij uitzondering kan het voorkomen dat je van een
andere instructeur les krijgt.
3.Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt, door de
rijschool bij het CBR zijn aangevraagd.
4.Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles in hebt gehad. Het kan
echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een eenzelfde of
gelijkwaardig type.
5. De rijles moet volledig worden benut. Je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de
supermarkt boodschappen laten doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met
de rijles te maken hebben.
6. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw
aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
Artikel 2:Ook jij moet je aan enkele afspraken houden
1.Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te
laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal
wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in
rekening te brengen.
2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je
binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het echt
je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze
48 uur niet meegerekend.
3. Afzeggen en verschuiven kan alleen tijdens kantooruren (09:00-17:00). Dit kan zowel
persoonlijk, via de mail of telefonisch.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt,
waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. Dit is niet snel
het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie
(t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in
het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte zonder ziekenhuisopname of vakantie.
5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Wij verwachten van jou dat jij je
100% inzet voor elke les.
6. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af
te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
7. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een
geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
Artikel 3:Over de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden ook enkele regels
1.De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere
kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken als je besluit in termijnen
te betalen.
2. Het is gebruikelijk dat je per praktijk – of theorieles een contant bedrag voldoet en dat je bij
het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook met
je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
3.Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q.

na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum
van € 30,00 administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het
verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente
bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
c. Als in een bepaalde maand betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, dan moet het bedrag
voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigde bedrag wordt
gezien als een voorwaarde die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te
laten gebeuren. Deze verhoging niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen.
Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan
inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.
5. Als je een pakket hebt aangeschaft dien je deze voor aanvang van de rijlessen volledig te
voldoen . In geval van een deelbetaling hanteren wij een ten hoogste 2 termijnen. Het eerste
termijn dient voor aanvang van de rijlessen te geschieden, het tweede termijn 4 weken na
aanvang rijlessen . Ook hierbij geldt dat mocht de betaling uitblijven wettelijke kosten worden
toegevoegd .
Artikel 4: Rij(her)examen
1.We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde
papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen contant is betaald. Jullie kunnen
schriftelijk een andere vorm van betaling afspreken.
2.Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt
aangevraagd, een examen bij het CBR te hebben aangevraagd.
3. Stel dat jouw examen niet doorgaat vanwege:
..het niet of te laat (minder dan 15 minuten voor de examentijd) op je examen, vanwege
oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen.
..je niet de juiste en geldige documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het
identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen, inclusief de
bijkomende administratiekosten.
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat
je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je
schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
Artikel 5: Annulering examen
1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of
sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.
2. Autorijschool Neha heeft een unieke service. In drie gevallen krijg je als je het examen
niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen zonder hiervoor te
hoeven betalen.
Dit geldt:
a. als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede
graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is
gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf:
b. als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan
worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type
voorhanden;
c. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere
lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.
Artikel 6: Stoppen met de lessen
1.Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast
aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen,

waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van minimaal één maand en waarbij je
tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat je gaat stoppen.
2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een
pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een
ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht
dat je de opleiding voorzet. Als je kunt stoppen, dan dien je wel te betalen:
A. het geld van de lessen die gereden zijn;
B. twee extra rijlessen;
C. de administratiekosten;
d. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR-gedeelte).
Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool je jouw overige lesgeld
binnen een termijn van 2 maanden na data van schriftelijke opzegging.
3. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven
van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als
jouw rijschool zo`n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan
worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet dan wel duidelijk maken waarom hij
besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet
afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.
Artikel 7: Geschillen Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
Artikel 8: Vrijwaring Een vreemd woord, maar toch heel belangrijk:
1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de
auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades.
Hij draagt zelf het risico.
B. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je
instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere
middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je
onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
D. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid
beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een
aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
2. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
3. De rijschool zal je vragen of je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je
bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets
reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je
neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals
boetes of schades.
Artikel 9: Aanvullende afspraken
1.Als je een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de
rijschool aanvullende afspraken met je maken. Die gelden dan samen met de afspraken in de
lesovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).